Online-гід - актуальна інформація про промислові коноплі від фахівців

Експерт з консалтингового супроводу
Олег Примаков
(067) 7210146

texnikohemp@gmail.com

Промислові коноплі ...

Термін “промислові коноплі” означає рослини роду Cannabis sativa L з вмістом тетрагідроканабінолу у листках і суцвіттях не більше встановлених законодавством норм (зараз в Україні це не більше 0,08%). 

Законодавча база культивування промислових конопель

З чого розпочати конопляний бізнес

1. Найголовніше – визначитися з сегментом конопляного бізнесу, в якому планується діяльність:
– вирощування (на насіння або /та тресту);
– переробка одержаного врожаю (насіння, виділення волокна);
– логістика та реалізація вирощеного іншими врожаю;
– сегментне виробництво – будівельна, енергетична, харчова, целюлозна, текстильна та інші галузі.
2. Для успішного вирощування промислових конопель необхідно узгодити всі юридичні питання – від ліцензії і дозволів до оренди землі та наявності спеціалістів за обраним напрямом виробництва.
3. Обрати сорт промислових конопель в залежності від обраного напряму ведення бізнесу.
4. За відсутності спеціалістів пройти навчання та одержати відповідні сертифікати.
5. Узгодити питання технічного забезпечення обраного виробництва — наявність необхідної сільгосптехніки, сушильного господарства та складських приміщень.

Що потрібно для отримання ліцензії

Постановою КМУ № 282 визначено перелік і форми документів, необхідні для отримання ліцензії.

Подати заяву до органу ліцензування (Дежлікслужба України) (див. додаток 1 до ПКМУ № 282)

До заяви про отримання ліцензії додаються такі документи:
1) копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи.
2) довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, задіяних до процесу культивування промислових конопель, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за формою, встановленою МОЗ);
3) копія документа, що підтверджує право власності або право користування, або спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування промислових конопель;
4) відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України ( див. додаток 3 до ПКМУ № 282).
5) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів);
6) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 2 до ПКМУ № 282), у двох примірниках.

Сорти промислових конопель,
придатні до використання в Україні

Згідно з ліцензійними умовами провадження господарської діяльності культивування промислових конопель дозволяється лише з використанням кондиційного і репродуктивного насіння (насіннєвого матеріалу) сортів, внесених до Реєстру сортів рослин України, не нижче другої репродукції, придбаних у суб’єктів насінництва, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Вирощування промислових конопель допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,08 відсотка.

Інститут луб’яних культур НААН пропонує сорти промислових конопель власної селекції:

Основні переваги сортів промислових конопель селекції Інституту луб’яних культур НААН:
– стабільність і вирівняність за ознаками безнаркотичності (вмістом тетрагідроканабінолу) та однодомності;
– висока продуктивність та адаптивність до ґрунтово-кліматичних умов вирощування;
— ефективне поєднання універсальності з різновекторною спеціалізацією за напрямами господарського використання (урожайністю насіння, волокна і біомаси та вмістом олії й лікарських фітоканабіноїдів тощо);
– стійкість до шкідників і хвороб;
– стійкість до несприятливих чинників зовнішнього середовищ;
– високий ступінь придатності до механізованого збирання.

Основні елементи технології вирощування промислових конопель

За матеріалами Голобородько П.А., Коротя К.Я. Ресурсозберігаюча технологія вирощування конопель: практичні рекомендації. Глухів: ІЛК УААН, 2006.

Попередники: озимі культури, картопля, цукрові буряки, кукурудза
Місце у сівозміні. У господарствах з невеликими площами посіву конопель їх краще розміщувати у спеціальних сівозмінах з короткою ротацією, відводячи під них 40 – 50% площ, і наступним чергуванням культур: 1-е поле – коноплі, 2 – картопля чи буряки цукрові, 3 – коноплі, 4 – кукурудза на силос, або:  1-е поле – коноплі, 2 – зернобобові культури, 3 – коноплі, 4 – картопля чи буряки цукрові. На супіщаних ґрунтах: 1-е поле – люпин кормовий на силос, 2 – коноплі, 3 – картопля, 4 – коноплі. Сівозміна з посівами багаторічних трав та просапних культур може мати такий вигляд: 1-е поле – конюшина, 2 – коноплі, 3 – коноплі, 4 – картопля чи буряки цукрові, 5 – ярі зернові з підсівом конюшини.
Обробіток ґрунту. Вирощування конопель у сівозміні потребує застосування диференційованого обробітку ґрунту з певним співвідношенням полицевого, безполицевого, глибокого, неглибокого та поверхневого обробітку залежно від попередника, що сприятиме підвищенню врожайності конопель та інших культур сівозміни, зниженню затрат праці, паливно-мастильних матеріалів. У чотирьох–п’ятипільних спеціальних сівозмінах та ланках польових сівозмін при внесенні органічних добрив, після багаторічних трав та культур, які залишають велику кількість поживних решток, при використанні поукісних та пожнивних посівів сидеральних культур та на полях зі значною забур’яненістю обов’язково слід застосувати відвальну оранку на глибину 25–27 см. На решті полів сівозміни може застосовуватись поверхневий основний обробіток ґрунту дисковими чи плоскорізкими  знаряддями.
Удобрення. Коноплі належать до інтенсивних культур, за вегетаційний період вони накопичують на одному гектарі  до 10-12 тонн сухої біомаси, а тому характеризуються підвищеними вимогами до вмісту в ґрунті поживних речовин. На сірих і темно-сірих лісових ґрунтах оптимальна норма органічних добрив 30 – 60 т/га, мінеральних – N90-120 P60-90 K60-90, на чорноземах, відповідно, 15 – 20 т/га і N45-60 P45-60 K45-60 д.р. на 1 га. Норми удобрення корегуються в залежності від родючості ґрунту конкретного поля. Рослини конопель чутливі на внесення бору, брому, цинку й міді. Оптимальні норми внесення міді і бору – 300 г/га, цинку і брому – 100 г/га.
Строки сівби. Коноплі – культура ранніх строків сівби. Сіяти їх потрібно вслід за ранніми зерновими культурами, коли ґрунт на глибині загортання насіння прогріється до 8–10 градусі Цельсія.
Глибина загортання насіння:  3–4 см, а при недостатній вологості верхнього шару ґрунту – 4–5 см.
Спосіб сівби і норма висіву.  При вирощуванні конопель на волокно (зеленець) основний спосіб сівби вузькорядний з шириною міжрядь 7,5 см та звичайний рядовий з міжряддям 15 см. Норма висіву – 4,5–5,0 млн.шт./га схожих насінин, що складає 75–80 кг насіння на гектар.
При вирощуванні на волокно та насіння (двобічне використання) коноплі висівають широкорядним способом з міжряддями 45 см. Норма висіву супереліти та еліти 0,6–0,9 млн. шт/га  (8–12 кг/га), першої репродукції – 1,2–1,8 млн. шт/га (20–25 кг/га), другої репродукції – 1,8–2,4 млн. шт/га (25–40 кг/га).
Насіння конопель другої репродукції при вирощуванні на двобічне використання можна висівати вузькорядним чи звичайним рядовим способом, як і при вирощуванні на зеленець, з нормою висіву 2,5–3,0 млн. шт/га (40–50 кг/га). 
Догляд за посівами.  У залежності від погодно-кліматичних умов, стану ґрунту і посіву догляд включає такі технологічні операції:
• при недостатній вологості ґрунту коткування ґрунту після посіву;
• на 3–4 день після посіву досходове боронування середніми чи легкими боронами, яке дозволяє знизити забур’яненість на 30–60%;
• при утворенні ґрунтової корки під час появи сходів для її знищення застосування гольчатої борони чи ротаційної мотиги;
• післясходове боронування середніми чи легкими боронами із швидкістю до 3 км/год. приводить до незначного зрідження стеблестою (до 10%), яке необхідно компенсувати збільшенням норми висіву насіння;
• для знищення бур’янів і поліпшення водно-повітряного стану ґрунту на широкорядних посівах проводиться два-три рихлення міжрядь на глибину 5–6 і 7–8 см;
• знищення однорічних злакових бур’янів та пирію повзучого шляхом обробки посівів в фазу двох-трьох пар листків у конопель одним дозволеними гербіцидами, наприклад, Пантера (1,0–1,8 л/га); 
• крайовий чи суцільний обробіток сходів в боротьбі з конопляною блохою дозволенми інсектицидами; 
• у період цвітіння конопель обприскування посівів проти стеблевого метелика.
Збирання  При збиранні на волокно (зеленець) коноплі збирають у фазу технічної стиглості, яка наступає в період початку відцвітання чоловічих квіток і утворення поодиноких насінин з характерним мозаїчним малюнком. Збирання конопель двобічного використання (на волокно і насіння) починають у період достигання в суцвіттях 50% насінин і завершують його протягом 10–12 днів. Запізнення зі збиранням на 20 днів призводить до втрат 30–40%, а на 30–40 днів – 60–70% врожаю насіння.
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур