Проблеми і перспективи галузей луб'яних культур

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ В СЕЛЕКЦІЇ, ГЕНЕТИЦІ,ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБЦІ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР

Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених
(6 - 8 грудня 2004 р.)

Друковане видання

200 грн

У збірнику наведено результати наукових досліджень з питань генетики, селекції, насінництва, механізації збиральних процесів, первинної переробки та стандартизації льону й конопель.

Мигаль М.Д., Ступак Т.І. Особливості морфологічної будови листків конопель 3
Мигаль М.Д., Рухленко В.М. Особливості мутаційної зміни рослин конопель другого покоління, індукованого хіммутагенами 13
Синіцина А.С., Ляліна Н.П., Кравченко І.М. Вплив сортових відмінностей та умов вирощування безнаркотичних конопель на їх якість 23
Коваленко О.А., Ляліна Н.П. Обґрунтування технологічних прийомів вирощування конопель у південному степу та визначення оптимальних способів їх оброблення 25
Кандиба Н.М., Логінов М.І. Корелятивні взаємозв’язки між основними господарськоцінними ознаками сортів льону-довгунця 30
Дрозд О.М. Закономірності росту й розвитку та формування врожаю льону-довгунця і межеумка залежно від способів сівби й доз мінеральних добрив 35
Євтушенко В.В., Ксенжук Н.І. Вдосконалення технології виробництва луб’яних волокон 42
Вакуленко К.В. Кореляційний зв’язок біологічних і господарсько-цінних ознак конопель 44
Онупрієнко Л.Г., Вировець В.Г. Реалії та перспективи селекції з підвищення продуктивності сільськогосподарських культур 49
Литвиненко А.В., Логінов М.І. Вплив бакових сумішей гербіцидів на урожайність сортів льону-довгунця 63
Москаленко Б.І. Аналіз результатів оброблення трести льону двома способами 68
Макаєв В.І. Втрати насіння льону під час природного сушіння стебел на стелищі при роздільному збиранні 70
Павленко О.П., Гілязетдінов Р.Н. Експериментальні дослідження обчісування насіннєвих конопель 74
Рябченко О.П., Лук’яненко П.В. Нове в технології збирання насіннєвих конопель 77
Гилязетдинов Р.Н. К вопросу о разработке концепции энергозберегающих технологий уборки конопли 79
Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Примаков О.А. Зміна властивостей трести льону в процесі обертання 85
  Круглий Д.Г., Кузьміна Т.О., Бабіч С.С. Створення автоматизованого комплексу первинної переробки лляної сировини 89
Клевцов К.Н., Громыко В.Н. Методика определения качественных характеристик лубяных волокон 93
Лук’яненко П.В., Рябченко О.П. Результати порівняння технологій збирання насіннєвих конопель 103
Богданова О.Ф., Путінцева С.В., Шудрік І.В. Ресурсозбері-гаючий метод одержання технічної целюлози з костриці льону 108
Березовський Ю.В. Нові відомості про конструювання сушарки для лляної трести підвищеної вологості 110
Крот В.В. Методологічні аспекти визначення економічної ефективності льонарського підкомплексу АПК 113
Головій О.В., Жуплатова Л.М. Неруйнівний експрес-метод визначення лінійної щільності льоноволокна 117
Жуплатова Л.М. Вплив термінів обертання стрічок конопель при росяному мочінні на технологічну цінність волокна 124
Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Головій О.В., Овсянко І.В., Дудукова С.В. Стандартизація у галузях льонарства та коноплярства 130
Мохер Ю.В., Овсянко І.В. Розроблення термінологічної системи галузі коноплярства 136
Толмачев В.С. Современный подход к оценке качества лубоволокнистого  материала 139
Дудукова С.В. Деякі тенденції розвитку льонарства та коноплярства у світі   146
Анотації 153

П.А.Голобородько, кандидат сільськогосподарських наук  (голова), Інститут луб’яних культур;
Л.М.Жуплатова, кандидат технічних наук  (заст. голови), Інститут луб’яних культур;
Ю.В.Мохер, кандидат технічних наук  (відповідальний секретар), Інститут луб’яних культур;
В.Г.Вировець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
Р.Н.Гілязетдінов, кандидат технічних наук, Інститут луб’яних культур;
Л.М.Горшкова, доктор сільськогосподарських наук, ГДПУ;
В.Б.Ковальов, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут сільського господарства Полісся;
І.П.Карпець, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут землеробства;
М.І.Логінов, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
М.Д.Мигаль, доктор біологічних наук, Інститут луб’яних культур;
М.П.Мигун, кандидат сільськогосподарських наук, ГДПУ;
Г.І.Сенченко, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут луб’яних культур;
М.М.Сидоренко, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
В.П.Ситник, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут луб’яних культур;
Г.А.Хайліс, доктор технічних наук, професор, Луцький індустріальний інститут;
Л.А.Чурсіна, доктор технічних наук, професор, ХДТУ;
В.І.Чучвага, кандидат біологічних наук, Інститут луб’яних культур.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур