ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЗМІНА СТАТІ КОНОПЕЛЬ

Анотація

Книгу присвячено актуальній проблемі коноплярства – експериментальній зміні статі конопель в напрямку створення сортів, придатних для одноразового механізованого збирання врожаю. Розглянуто складні явища онтогенетичного і філогенетичного розвитку ознак статі конопель у контексті пошуку вихідного матеріалу одночасно достигаючих і однодомних форм. Показано, що відбір, самозапилення і гібридизація статевих типів недостатньо закріплюють ознаку однодомності в потомстві. Важливим джерелом одержання принципово нового матеріалу в перспективі є експериментальний мутагенез, здатний суттєво змінити цитогенетичний механізм визначення статі конопель, створюючи при цьому більш реальні можливості для стабільного закріплення ознаки однодомності, ніж традиційні прийоми селекції.

The book is devoted to the topical problem of hemp-growing – experimental change of hemp sex towards creation of the varieties, suitable for single mechanized harvesting. Complex phenomena of ontogenetic and phylogenetic development of hemp sex traits in the context of search of initial material of simultaneously ripening and monoecious forms were considered. It is shown, that selection, self-pollination and hybridization of sexual types secure the trait of monoeciousness in the progeny not enough. The weighty source of receiving of principle new material in prospect is experimental mutagenesis, which is capable to change vitally the cytogenetical mechanism of hemp sex determination, creating more practicable means, than traditional methods of selection for a stable consolidation of monoeciousness.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
Інститут луб'яних культур