Луб’яні та технічні культури : [зб. наук. праць]. — Вип. 4(9). — Суми : Видавничий будинок «Еллада», 2015. – 183 с.


Lub’iani ta tekhnichni kultury

ЗМІСТ

Стор./

Page

CONTENS

Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Моргун О.В. ПНД НААН №19 «Луб’яні культури»: основні результати 2013 року  
3-13
Mokher Yu.V., Zhuplatova L.M., Morhun O.V. PSR NAAS 19 “BAST CROPS”: MAIN RESULTS 2013


СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА
Мигаль М.Д., Лайко І.М., Міщенко С.В. Взаємозв’язок між кількісними і якісними ознаками волокна конопель 
14–39
Myhal M.D., Layko I.M., Mischenko S.V. Intercommunication between quantitative and qualitative signs of hemp fibre
Міщенко С.В. Систематика і філогенез конопель як наукова проблема 
40-48
Mischenko S.V. Systematization and phylogenesis of hemp as scientific problem
Мигаль М.Д., Лайко І.М., Міщенко С.В. Про співвідношення статевих типів конопель у зв’язку з їх запиленням і плодоношенням
49-59
Myhal M.D., Layko I.M., Mischenko S.V. About correlation of sexual types of monoecious hemp in connecxion with their pollination and fruiting
Кириченко Г. І., Вировець В. Г., Лайко І. М., Міщенко С. В. Використання світового генофонду посівних конопель при створенні сортів однодомної форми
60-68
Kyrychenko H.I., Vyrovets V.H., Layko I.M., Mischenko S.V. Utilization of world gene pool of sowing hemp for creation of varieties of monoecious form
Кривошеєва Л. М. Вивчення генофонду льону-довгунця за цінними господарськими ознаками
69-74
Kryvosheeva L.M. Study of gene pool of fiber flax  by valuable economic signs
Слісарчук М.В., Дрозд О.М. Лісовий О.Б. Удосконалення методики визначення вмісту волокна в стеблах льону-довгунця
75-81
Slisarchuk M.V., Drozd O.M., Lisovyi O.B. Improved methods of determining the fiber content in the stems of fiber flax
Чучвага В. І., Йотка О. Ю. Роль термічної обробки насіння льону-довгунця у підвищенні стійкості до фузаріозу
82-84
Chuchvaha V.I., Yotka O.Yu. Role of heat treatment of seedы of fiber flax in the increase of its firmness to fusariosis


ЗЕМЛЕРОБСТВО ТА ЗАХИСТ РОСЛИН
Шувар А. М. Залежність продуктивності льону-довгунця від застосування мікробних препаратів за умов органічного виробництва
85-91
Shuvar A.M. Dependence of the productivity to fiber flax-flax from application of microbal preparations at terms of organic production
Йотка О. Ю., Чучвага В. І. Вплив попередників на ступінь ураження льону-довгунця фузаріозом
92-94
Yotka O.Yu., Chuchvaha V.I. Influence of predecessors on the degree of defeat of fiber flax by fusariosis
Ткаленко Г. М. Антагоністична активність біологічного препарату триходерміну проти хвороб буряка столового протягом вегетації і при зберіганні
95-99
Tkalenko H.M. Antagonistic activity of biological preparation trichodermine against diseases of beetroot while vegetation and storage
Березовська-Бригас В.В. Порівняльна токсичність інсектоакарицидів для звичайного павутинного кліща
100-104
Berezovska-Bryhas V.V. Comparative toxicity of insecticides and acaricides for spider mite
Яковлєв І. В. Видовий склад запилювачів люцернового агроценозу та їх добова активність у правобережному Лісостепу України
104-109
Yakovlev I.V. Species compositionof pollinatorsalfalfaagrocenosistheirdaily activityon the right banksteppe of Ukraine
Бондаренко І.В. Порівняльна ефективність методів обліку членистоногих-шкідників запасів зерна
110-118
Bondarenko I.V. The comperative efficiency of accounting methods of arthropod-pests of grain stocks

ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБКА, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКАHARVESTING, PROCESSING, STANDARDIZATION, ECONOMY

Лук’яненко П. В., Рябченко О. П. Дослідження кута зламування стебел при  весняному збиранні трести конопель
119-122
Lukyanenko P.V., Riabchenko O.P. Research of corner of fracture of stems at spring hemp harvesting
Березовський Ю.В. Нові технічні рішення у переробці волокномісткої сировини
123-130
Berezovskyi Yu.V. New technical decisions in the processing of fibre-containing raw material
Клевцов К.М. Визначення впливу вхідних сировинних факторів на інтенсивність декортикації конопляної сировини  
130-135
Klevtsov K.M. Determining the impact of input factors on the raw intensity of raw hemp decortication
Петраченко Д.О., Коропченко С.П. До питання сушіння насіння с.-г. культур з використанням альтернативних видів палива
135-140
Petrachenko D.O., Koropchenko S.P. To the question of drying of seeds of agricultural crops with utilization of alternative types of fuel
Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Дудукова С.В. Нормативна база оцінювання конопляної олії
141-145
Mokher Yu.V., Zhuplatova L.M., Dudukova S.V. Normative base of evaluation of hemp oil
Клевцов К.М. Стратегія і перспективи розвитку легкої промисловості України
146-151
Klevtsov K.M. Strategy and prospects for development of light industry in ukraine
Примаков О.А., Козорізенко М.П. Аналіз структури витрат на вирощування технічних конопель
151-158
Prymakov O.A., Kozorizenko M.P. Analysis of structure of charges on industrial hemp growing
Марченко Ж.Ю. Напрями використання коноплепродукції у світі
159-165
Marchenko Zh.Yu. Directions of use of hemp products in the world
Клевцов К. М. Перспективы развития биотопливного рынка Украины
166-173
Klevtsov K.M. Prospects for the development of biofuel market in Ukraine
Головій О.В. Аналіз використання обєктів права інтелектуальної власності в Дослідній станція лубяних культур ІСГ Північного Сходу НААН
174-180
Holoviy O.V. An analysis of the use of objects of right of intellectual ownership in the Research Station of Bast Crops of ia of Northern East of NAAS
Жуплатова Л.М., Мохер Ю.В. До 100-річного ювілею вченого-конопляра Василя Івановича Пильника
181
Zhuplatova L.M., Mokher .Yu.V. To the 100-years-old anniversary of scientist hemp-grower Vasyl Ivanovych Pylnyk